Resultater 2023: Attraktive afkast til kunderne og rekordhøje indbetalinger

Adm. direktør i PFA, Ole Krogh Petersen

I 2023 fik PFA’s kunder attraktive afkast i toppen af det kommercielle pensionsmarked, og indbetalingerne var på rekordniveau og rundede 52 mia. kr. for første gang i PFA’s historie. Også PFA’s resultat er forbedret markant, og på trods af store udfordringer med sundheden i samfundet, er forsikringsforretningen fortsat i væsentlig fremgang og følger planen om at være i balance i 2025.

 

PFA havde i 2023 et resultat før skat og overskudsdeling med kunderne på 1.620 mio. kr. mod 200 mio. kr. i 2022.

Den store fremgang i resultatet skyldes især en forbedring af basiskapitalens investeringsafkast som følge af de gunstige finansielle markeder samt en forbedret underliggende drift og en stor tilgang af kunder gennem de seneste år.

”2023 var et godt økonomisk år for vores kunder og dermed også for PFA. Kunderne har nu fået solide afkast i toppen af det kommercielle pensionsmarked over de seneste tre år, hvor markederne er gået op og ned, og det er vi tilfredse med, da det giver kunderne økonomisk tryghed. Jeg hæfter mig også ved, at vi for første gang i PFA’s historie runder 52 mia. kr. i indbetalinger, hvilket skyldes en stor tilgang af nye kunder og fastholdelse af eksisterende kunder. Det betyder, at kundefællesskabet og vores forretning vokser markant. Samlet er vi meget tilfredse med vores resultater i 2023,” siger adm. direktør i PFA, Ole Krogh Petersen.

PFA’s overskud kommer kunderne til gode i form af overskudsdeling via PFA KundeKapital. I foråret 2024 forventer PFA igen at udbetale 1,7 mia. kr. til kunderne i forrentning af individuel KundeKapital for 2023.

Flere kunder og rekordhøje indbetalinger runder milepæl
I 2023 havde PFA en markant vækst i indbetalinger fra kunderne sammenlignet med 2022.

De samlede indbetalinger var på 52,5 mia. kr. mod 46,2 mia. kr. sidste år. Det er en vækst på 13,7 pct., og det er de højeste indbetalinger, PFA nogensinde har haft på et år.

Væksten skyldes en stigning i de løbende indbetalinger på 7,4 pct. fra 27,9 mia. kr. i 2022 til 30 mia. kr. i 2023. Derudover er engangsindbetalingerne i perioden steget med 23,3 pct. fra 18,3 mia. kr. til 22,5 mia. kr., mens nettoindbetalingerne (indbetalinger minus udbetalinger) er vokset med 41,4 pct. fra 11,6 mia. kr. i 2022 til 16,4 mia. kr. i 2023. Den store stigning i nettoindbetalinger viser, at PFA’s forretning vokser betydeligt. Tilgangen af nye kunder og gode investeringsresultater medførte, at kundemidlerne steg med 62 mia. kr. fra 552 mia. kr. i 2022 til 614 mia. kr. i 2023. 

I 2023 har PFA haft en nettotilgang på 901 virksomheds- og organisationskunder. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 842.

”Det er en stor tillidserklæring, og vi er stolte over, at så mange kunder vælger PFA som pensionsselskab.  Den høje vækst i indbetalinger og den store nettotilgang af kunder viser, at vi står stærkt i markedet med et godt samlet værditilbud til kunderne. Hjørnestenene i vores værditilbud er økonomisk tryghed, gode sundheds- og seniorløsninger samt samfundsansvar, som også er de områder, der er efterspørgsel på hos kunderne og dermed i samfundet. Med vores nye strategi ’Fokuseret Kundefællesskab’ er det også de områder, hvor vi vil fokusere og forbedre os yderligere i de kommende år,” siger Ole Krogh Petersen.

Fortsat fremgang på SUL-området
I forbindelse med den nye bekendtgørelse for SUL-området har PFA siden 1. januar 2022 nytegnet bl.a. tab-af-erhvervsevne-dækninger i livforretningen i stedet for som syge- og ulykkesforsikring. Samlet set lander det løbende driftsresultat af denne type forsikringer på -974 mio. kr., hvilket er en betydelig forbedring på 477 mio. kr. i forhold til 2022, hvor resultatet var -1.451 mio. kr. PFA følger således genopretningsplanen på SUL-området og forventer fortsat at være i balance i løbet af 2025.

Fremgangen i 2023 skyldes tre overordnede faktorer.

For det første hjælper PFA fortsat flere kunder med at undgå længerevarende sygdom. I 2023 talte PFA’s sundhedsfaglige personale med kunderne 314.000 gange, en fremgang fra 282.000 samtaler i 2022. Samtidig har PFA hjulpet over 110.000 børn og voksne med behandlingsforløb med henblik på at forebygge langtidssygdom. Det er en stigning på 16 pct. i forhold til året før. Udviklingen er primært drevet af, at flere kunder har brug for hjælp og rådgivning ved psykiske lidelser eller ved skader i bevægeapparatet, og at PFA har skruet op for den proaktive indsats overfor kunderne på sundhedsområdet.

For det andet har PFA fokus på at hjælpe langtidssyge tilbage i arbejde, hvor 1.666 kunder i 2023 er vendt retur til jobmarkedet. Sammenlagt har PFA hjulpet 6 pct. flere kunder tilbage til arbejdsmarkedet sammenlignet med 2022, hvor 1.568 kunder blev raskmeldt.

For det tredje er forsikringspriserne blevet mere balancerede, og kombineret har indsatserne medført en væsentlig økonomisk effekt og forbedring af resultatet.

”Vi kan se, at vores store arbejde med at tilbyde kunderne hurtig og korrekt hjælp har effekt, og vi forsøger at forebygge langtidssygdom ved at række proaktivt ud til kunder, som har behov for hjælp. På den måde hjælper vi flere kunder med at holde sig arbejdsdygtige og blive raske. Samtidig ser vi en alvorlig og negativ udvikling i psykiske lidelser, som vi i PFA og i samfundet har en stor fælles opgave i at løfte. Her er vi klar til fortsat at tage et stort ansvar,” siger Ole Krogh Petersen.

Isoleret set var resultatet af den tilbageværende syge- og ulykkesforsikring (SUL) i 2023 på -59 mio. kr. og dermed tæt på balance i denne del af forsikringsforretningen. Resultatet var i 2022 på 556 mio. kr., og var ekstraordinært positivt påvirket af engangskorrektioner.

Hvis SUL-resultatet var opgjort som før en del blev flyttet over i liv-forretningen fra 2022, ville resultatet i 2023 have været knap -600 mio. kr.

Kundernes pensionsopsparinger vokser markant
2023 var et godt år på de finansielle markeder. Året begyndte ellers med mørke skyer over økonomien i form af høj inflation, recessionsbekymringer og kollapser i den amerikanske banksektor, men særligt mod slutningen af året steg markederne og dermed også kundernes afkast af deres pensionsopsparing.

En typisk kunde med 15 år til pension i PFA’s anbefalede profil C i markedsrente kan glæde sig over afkast på 12,1 pct., hvilket er i toppen af det kommercielle pensionsmarked.  Over de seneste tre år ligger PFA’s afkast bedst i det kommercielle pensionsmarked.

”Vi har over de seneste tre år skabt et afkast på 15,2 pct. til en gennemsnitlig kunde, og det på trods af stor nedgang på finansmarkederne i 2022. Det giver økonomisk tryghed til vores kunder, og vi er glade for, at vi har skabt afkast i toppen af det kommercielle pensionsmarked. Det viser, at vi har en god og robust investeringsstrategi, som tilpasser vores risiko, så vi får afbødet de værste tab, når markederne falder som i 2022, og samtidig kommer godt med, når markederne igen er mere positive, som de var i 2023. Det giver os også tro på og forventninger om, at vi i de kommende år kan fortsætte med at levere attraktive afkast i toppen af markedet til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen.

De gode investeringsresultater kommer bl.a. på baggrund af en effektiv risikostyring.

”Vi har i første halvår været dygtige til at tilpasse vores investeringsrisiko i takt med, at inflationen er faldet, og vækstudsigterne og beskæftigelsen løbende har overrasket positivt og givet medvind på finansmarkederne,” siger Ole Krogh Petersen. 

Det er især aktierne, der har løftet afkastet i 2023. Kundernes afkast ligger fra 2,7-15,9 pct. i PFA Plus og fra 3,9-10,9 pct. i PFA Klima Plus. Det lavere afkast i Klima Plus skyldes bl.a., at mange af industrivirksomhederne i Klima Plus er blevet ekstra hårdt ramt af øgede omkostninger som følge af inflation, rentestigninger og flaskehalse. Sparer man op i gennemsnitsrente og har individuel KundeKapital, har man samlet fået tilskrevet en forrentning på 1,9 pct. p.a. før PAL-skat til sin opsparing i 2023.

Salg af bank og ny model for overskudsdeling
PFA lancerede i september selskabets nye strategi ’Fokuseret Kundefællesskab’, som løber frem til udgangen af 2025. Her er nøgleordene fokus, forenkling og forbedring, og som led heri er der allerede i 2023 foretaget to væsentlige ændringer.

I 2023 blev PFA Bank solgt til Jyske Bank. Som en del af transaktionen er det aftalt mellem parterne, at PFA i løbet af 2024 overdrager administrationen og forvaltningen af Investeringsforeningen PFA Invest. Avance for handlen er 101 mio. kr., som er indregnet i regnskabet for 2023 under posten ”ophørende aktivitet”.

PFA offentliggjorde ligeledes i 2023, at modellen for overskuds- og risikodeling med kunderne, PFA KundeKapital, er ændret fra 1. januar 2024. Den forventede forrentning af KundeKapital er sat op til 10 pct. mod 8 pct. tidligere. Forrentningen for året 2024 tilskrives kundernes depoter i foråret 2025. Samtidig er andelen af nye indbetalinger, der går til KundeKapital, sænket fra 5 pct. til 2 pct. Nye kunder kan nu fylde op til 2 pct. i KundeKapital ved overførsler af pensionsopsparinger fra andre selskaber. Eksisterende kunder får fremover den forventede forrentning på 10 pct. af hele deres opsparede KundeKapital - både af den eksisterende del og nye indbetalinger.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden justerer vores forretning og værditilbud for at bevare og udbygge vores position som markedsleder i et stærkt konkurrencepræget marked. Lykkes vi med at fokusere, forenkle og forbedre vores forretning, vil det komme kunderne til gode i form af endnu mere afkast på KundeKapital, bedre service eller lavere priser. PFA er et kundefællesskab, hvor alt vi gør og den værdi vi skaber, kommer kunderne til gode, og derfor er glade for, at vi har leveret så stærke resultater i 2023” siger Ole Krogh Petersen.

For mere info
Kontakt senior presserådgiver Nis Refslund Poulsen, tlf. 2763 6425, nrp@pfa.dk

 

 

 

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen