Om PFA Asset Management

PFA Asset Management er en del af PFA-koncernen og 100 % ejet af PFA Holding A/S.

PFA Asset Management har 600 milliarder under forvaltning pr. 31. december 2023. 

Ledelse og ejerforhold

PFA Asset Management er et helejet datterselskab af PFA Holding A/S.

Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har fastlagt selskabets forretningsorden og ledelsesprincipper, herunder lønpolitik og aflønningsvilkår, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Der er redegjort herfor i årsrapporten.

Bestyrelsen i PFA Asset Management udgøres af:

 • Formand Kasper Lorenzen
 • Næstformand Anders Damgaard
 • Bestyrelsesmedlem Susanne Møller
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Steensen

PFA Asset Management har nedsat et aflønningsudvalg, som afholder møder to gange årligt.

Aflønningsudvalget i PFA Asset Management udgøres af:

 • Formand:  Kasper Lorenzen
 • Medlem: Anders Damgaard
   

Se aflønningsrapport her

 

Bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer

Bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer
Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages en bestyrelsesevaluering årligt, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelt fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.

Direktionen i PFA Asset Management

Irene Holmslykke,
Administrerende Direktør 

 • Ansat i PFA i 2019
 • Tidligere ansat i Danske Bank
 • Ansat i den finansielle sektor siden 1997
 • Bachelor i Science & Economics, København & Syddansk universitet
 • Master i Business Administration, Copenhagen Business School 
 • Kontakt

Rasmus Bessing,
Head of ESG Investing & CO-CIO 

 • Ansat i PFA i 2006
 • Tidligere ansat hos Bech Bruun
 • Har arbejdet med de juridiske aspekter af asset management siden 2004
 • Cand.jur fra Københavns Universitet
 • Advokat siden 2004
 • Kontakt
 

Forretningsmodel

Forretningsmodellen for PFA Asset Management tager udgangspunkt i, at selskabet er en del af PFA-koncernen. PFA Asset Management varetager administration og kapitalforvaltning for PFA Pension. 

PFA Pension er en af Danmarks største institutionelle investorer med omkring 600 milliarder under forvaltning, hvilket giver betydelige stordriftsfordele i relation til forvaltning og administration. 

 

 

Værdiskabelse

PFA Asset Managements overordnet målsætning er værdiskabelse for koncerninterne kunder.

Lave omkostninger

PFA Asset Management bestræber sig på at levere professionel investeringsforvaltning og administration til priser der er på niveau eller under markedsgennemsnittet for sammenlignelige selskaber, hvilket understøttes af PFA’s stordriftsfordele.

Samarbejdspartnere

PFA Asset Management finder det essentielt, at de til enhver tid valgte samarbejdspartnere er blandt de mest kompetente i markedet. 

 

Historie

PFA Koncernens historie går tilbage til 1917, og som et af landets største pensionsselskaber betyder det en særlig forpligtelse til at skabe langsigtet værdi for PFA’s kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Investeringsforvaltningen har historisk set været en integreret del af PFA Pension, men i 2010 blev denne funktion udskilt til to separate selskaber med det formål at udvikle investeringsforvaltningen og tilbyde den til andre professionelle investorer. Som led heri blev PFA Kapitalforvaltning fondsmæglerselskab etableret som en del af PFA Koncernen i 2010 efter PFA’s opkøb af selskabet Nordic Asset Management året forinden. PFA Portefølje Administration A/S blev etableret sideløbende i 2010, og fik til opgave at udføre de administrative funktioner i forbindelse med forvaltningen.

For nemmere at opfylde de stigende lovgivningsmæssige krav, blev de to selskaber fusioneret i november 2014 fortsættende under navnet PFA Asset Management A/S.

PFA Asset Management A/S udbyder kapitalforvaltning, investeringsrådgivning og andre administrative ydelser til PFA Koncernen.